03 мая 2012

П О С Т А Н О В А № 4 ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 30 березня 2012 року Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв’язку з нововиявленими

З метою правильного й однакового застосування Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК)  при перегляді судових  рішень, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє дати судам такі роз’яснення:

1. Передбачений главою 4 розділу VЦПК перегляд судових рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами є самостійною стадією цивільного процесу, в якому судом перевіряється наявність чи відсутність правових підстав для цього – юридичних фактів, які існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, хоча їх подання до суду могло потягти ухвалення іншого за змістом судового рішення. 

Задоволення судом заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами всупереч вимогамЦПК порушує принцип правової визначеності таправо заявника на доступ до правосуддя, яке гарантується пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950).

2. Відповідно до частини першої статті 361 ЦПК у зв’язку з нововиявленими обставинами можуть бути переглянуті рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ.

У зв’язку із цим такому перегляду підлягають рішення суду першої інстанції (у тому числі заочне або додаткове рішення), ухвалене за будь-яким видом судового провадження, що набрало законної сили, а також рішення суду апеляційної чи касаційної інстанції, якими рішення було змінено або ухвалено нове рішення.

 

Ухвалами, якими закінчено розгляд справи, є:

–  ухвали суду першої інстанції про закриття провадження у справі чи залишення заяви без розгляду; відмову у задоволенні заяви про скасування рішення третейського суду; скасування рішення третейського суду; видачу виконавчого листа та відмову у видачі виконавчого листана примусове виконання рішення третейського суду;

–  ухвали суду апеляційної чи касаційної інстанції про скасування судового рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду.

У зв’язку з нововиявленими обставинами може бутипереглянуто чи змінено судовий наказ, який набрав законної сили.

Ухвали суду першої, апеляційної чи касаційної інстанції про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, ухвали суду апеляційної чи касаційної інстанції, якими скасовано судове рішення і направлено справу на новий розгляд, ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті апеляційного провадження, ухвали суду касаційної інстанції про відмову у відкритті касаційного провадження не є ухвалами, якими закінчено розгляд справи, тому вони не можуть бути переглянуті у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Якщо в одне провадження було об’єднано кілька позовних вимог (частина друга статті 118, стаття 126 ЦПК), рішення може бути переглянуто тільки в частині тих вимог, які стосуються нововиявлених обставин.

3. Нововиявлені обставини –це юридичні факти, які мають істотне значення для розгляду справи таіснували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомізаявнику, а також обставини, які виникли після набрання судовим рішенням законної сили тавіднесені законом до нововиявлених обставин (частинадругастатті 361 ЦПК).

Необхідними умоваминововиявлених обставин, визначених пунктами  1, 2 частини другої статті 361 ЦПК,є те, що вони існували на час розгляду справи; ці обставини не могли бути відомі заявниковіна час розгляду справи; вони входять до предмета доказування у справі та можуть вплинути на висновки суду про права та обов’язкиосіб, які беруть участь у справі.

Для визначених пунктами 3, 4 частини другої статті 361 ЦПК нововиявлених обставин необхідними умовамиє те, що вони існували на час розгляду справи, але підстави виникли після ухваленнярішення у справі (зокрема, шляхом скасування судового рішення, яке стало підставою для його ухвалення), спростовують обставини, встановленісудом на час розгляду справи,та мають важливе значення для її розгляду.

Нововиявлені обставини мають підтверджуватися фактичними даними(доказами), що в установленому порядкуспростовують факти, покладені в основу судового рішення. Суд має право скасувати судове рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами лише за умови, що ці обставини можуть вплинути на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні, що переглядається.

4Вирішуючи питання про наявність нововиявлених обставин, суд повинен розмежовувати нововиявлені обставини та нові обставини.

Обставини, що обґрунтовують вимоги або заперечення сторін чи мають інше істотне значення для правильного вирішення справи, існувалина час ухвалення судового рішення, але залишаються невідомими особам, які беруть участь у справі,тасталивідомими тільки після ухвалення судового рішення, є нововиявленими обставинами.

Обставини, які виникли чи змінилися тільки після ухвалення судового рішенняі не пов’язані з вимогою в цій справі, а тому не могли бути враховані судом при ухваленні судового рішення, є новими обставинами і можуть бути підставою для пред’явлення нової вимоги (зокрема, погіршення майнового стану відповідача після ухвалення рішення про стягнення з нього аліментів).

 Судам необхідно розрізняти нові докази та докази, якими підтверджуються нововиявлені обставини, оскільки нові докази не можуть бути підставою для перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

5Процесуальні недоліки розгляду справи (зокрема, неналежне повідомлення заявникапро час і місце розгляду справи, неповне встановлення фактичних обставин справи, порушення порядкудослідження доказів) не вважаються нововиявленими обставинами, проте можуть бути підставою для перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку.

Обставини, на які посилалася особа, яка брала участь у справі, у своїх поясненнях, в апеляційній або касаційній скарзічи в заяві про перегляд судового рішення Верховним Судом Україниабо які могли бути встановлені при всебічному і повному з’ясуванні судом обставин справи, тобто при виконанні вимог частини четвертої статті10 ЦПК, не є нововиявленими обставинами.

Неподання стороною або особою, яка бере учать у справі, доказу, про який їй було відомо та який підтверджує відповідніобставини, а також відмова суду у прийнятті доказів не є підставами для перегляду судового рішення  у зв’язку знововиявленимиобставинами.

6. При вирішенні питання про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами суд має виходити з визначених частиною другою статті 361 ЦПК підстав, перелік яких є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, та дотримання заявником умов, що містяться в статтях 362, 364 ЦПК.

 Судове рішення не може переглядатись у зв’язку з нововиявленими обставинами у разі якщо обставини, передбачені частиною другою статті 361 ЦПК, відсутні, а є підстави для перегляду судового рішення в апеляційному чи касаційному порядку або Верховним Судом України, а також якщо обставини, визначені частиною другою статті 361 ЦПК, були або могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.

7. Обставини, які відповідно до пункту 1 частини другої статті 361 ЦПК є підставою для перегляду судового рішення, це юридичні факти, які існували на час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, повинні бути істотними, тобто такими, що могли вплинути на висновки суду при ухваленні судового рішення і були встановлені після набрання ним законної сили.

Питання про те, які обставини можна вважати істотними, є оціночним, івирішується судом укожному конкретному випадку з урахуванням того, чиці обставини могли спростувати факти, покладенів основу судового рішення, тавплинути на висновки суду під час його ухвалення таким чином, що якби вказана обставина була відома особам, які беруть участь у справі,то зміст судового рішення був би іншим.

Згідно з частиною третьою статті 60 ЦПК доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі тащодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виник спір, а тому підставою для скасування судового рішення є не всі невідомі на час розгляду справи обставини, а лише ті, які входять до предмета доказування у справі (стаття    179 ЦПК).

За змістом пункту 1 частини другої статті 361 ЦПК скасування чи зміна нормативного акта, на якому ґрунтувалось судове рішення, може вважатися нововиявленою обставиною лише за умови, якщо в такому акті зазначено про надання йому зворотної сили.

8. Завідомо неправдиві показання свідка,завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованогосудовогорішення,як підставидля  його перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами (пункт 2 частинидругоїстатті 361 ЦПК) мають існувати на момент ухвалення судового рішення, але про їх недостовірність заявникуне було відомо. Такі нововиявлені обставинимаютьбути підтвердженівироком суду у кримінальній справі, щонабрав законної сили.

У випадках коли відносно особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, провадження у кримінальній справі в силу закону не може бути закінченопостановленням вироку (у зв’язку іззакінченням строків давності, внаслідок акта амністії, помилування, недосягнення віку кримінальної відповідальності, у зв’язку зі смертю)на підтвердження наявності вказаних обставин суд може врахувати постанову органів дізнання та досудового слідства, а також постанову суду про закриття кримінальної справи з підстав, зазначених у статті 7-1 Кримінально-процесуального кодексу України, прийнятих за результатами проведеного в порядкукримінальногосудочинстварозслідуванняза умови визнання їх істотноюдля справи обставиноювідповідно до пункту 1 частини другої статті 361 ЦПК.

9. Скасуваннясудового рішення (пункт 3 частини другої статті 361 ЦПК) може бути визнанонововиявленою обставиною лише в тому випадку, коли суд обґрунтував ухвалене судове рішення скасованим (воно було підставою для ухвалення такого судового рішення) або виходив із нього, хоча прямо й не посилався на нього на підтвердження наявності вказаних обставин, а також якщо наслідком скасування судового рішення є інше за змістомвирішення спору.

Підставою скасування судового рішення може бути лишеухвалене судом судове рішення, а не рішення третейського суду або іншого державного органу.

Вирішуючи питання про скасування судового рішення із зазначених підстав, суди мають виходити з преюдиційного зв’язку судових рішень, зокрема, із того, що між рішеннями має існувати матеріально-правовий зв’язок, факти, встановлені в одній із справ, мають значення для іншої справи. 

10. Відповідно допункту4 частини другоїстатті 361 ЦПК підставою для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу є сукупність такихумов:  1) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення; 2) на підставі цього акту чи їх окремого положення суд вирішив справу; 3) рішення суду ще не виконано.

Якщо рішення суду виконано частково,воно не може бути переглянутоу зв’язкуз нововиявленими обставинами.

За змістом статей 73, 74 Закону України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР «Про Конституційний Суд України» судове рішення може бути переглянуто на підставі пункту 4 частини другої статті 361 ЦПК також і в тому разі, якщо Конституційний Суд України вказав на преюдиційність свого рішення при розгляді судами загальної юрисдикції позовів у зв’язку з правовідносинами, що виникли внаслідок дії неконституційного акта, якщо рішення суду ще не виконано.

Не може вважатися нововиявленою обставиною висновок Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень Конституції України та законів України.

11. Відповідно до частини першої статті 362 ЦПКзаявапро перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами можебути поданасторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

Згідно зістаттею 37 ЦПК таку заяву може подати правонаступник особи, яка брала участь у справі, незалежно від виду провадження,якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво.

Особа, яка не була залучена до участі у справі, але вважає, що суд вирішив питання про її права, свободи чи обов’язки, не має права на подання заяви про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами; суд ухвалою відмовляє у прийнятті такої заяви. У цьому разі особамаєправо звернутися до суду з апеляційною або касаційною скаргою із заявленням клопотання про поновленнястроку на оскарження. 

12. Прокурор має право звернутися до суду із заявою про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами незалежно від його участі у справі, якщо таку заяву подано в інтересах осіб, які брали участь у справі, або вступити за своєю ініціативою у справу, якщо провадження за нововиявленими обставинами відкрито за заявою інших осіб, надавши суду документи, які підтверджують неможливість громадянина самостійно здійснювати представництво своїх інтересів (частина друга статті 45, частина четверта статті 46, частина перша статті 362 ЦПК).

Представництво інтересів громадянина або держави прокурор здійснює з урахуванням підстав, визначених статтею 36-1 Закону України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII«Про прокуратуру». 

Інші органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, не мають права звертатися до суду із заявою про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, а також брати участь у справі, якщо вони не брали участі у справі.

Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами з ініціативи суду законом не передбачено.

13Визначений абзацом 1 частини першоїстатті 362 ЦПК місячний строк для подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, є процесуальним і може бути поновлений за загальними правилами, встановленими статтею73 ЦПК.

При цьому строк обчислюється з дня встановлення обставин, які є підставою для перегляду судового рішення. Відповідно до частини другої статті 362 ЦПК днем відкриття нововиявлених обставин, передбачених пунктом 1 частини другої статті 361 ЦПК, є день, коли заявник дізнався або повинен був дізнатися про наявність вказаних обставин.   

Якщо заяву подано після закінчення визначеного абзацом 1 частини першої статті 362 ЦПК України строку і відсутнє клопотання про його поновлення або в поновленні пропущеного строку для подання заяви буде відмовлено, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, яка може бути оскаржена. 

Клопотання про поновлення пропущеного строку на подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами і заява про перегляд такого судового рішення (у разі поновлення пропущеного строку) розглядаються у різних судових засіданнях, оскільки при їх розгляді доведенню й дослідженню підлягають різні обставини, крім того, докази на їх підтвердження є різними.    

Встановлений абзацом 2 частини першої статті 362 ЦПК України  трирічний строк для подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 361 цього Кодексу, є присічним і поновленню не підлягає. Недодержання умови щодо цього строку є підставою для відмови у відкритті провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами незалежно від поважності пропуску цього строку.

14. Вирішуючи питання про відкриття провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами, суд має перевірити відповідність заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинамяк загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим статтею 119 ЦПК, змісту судового наказу, встановленого статтею 103 ЦПК, так і вимогам щодо змісту, передбаченим статтею 364 ЦПК.

Заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами оплачується судовим збором за ставкою, визначеною пунктом10 частини другої статті 4 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір».

У разі невідповідності заяви зазначеним вимогам або якщо зі змісту заяви і доданих до неї документів неможливо встановити дату, коли заявник дізнався або повинен був дізнатися про відкриття або встановлення нововиявлених обставин, то суд, відповідно до вимог статті 121 ЦПК, має залишити заяву без руху та надати заявникові строк для усунення недоліків.

 15. У разі звернення особи, яка не брала участі у справі, із заявою про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами судового рішення, що не набрало законної сили або яке не є об’єктом перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами, суддя постановляє ухвалу про відмову у прийнятті заяви.

16.  За правилами статті 363 ЦПК судові рішення переглядаються у зв’язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив таке судове рішення,  а з урахуванням вимог статті 11-1 ЦПК, частини п’ятої статті 21 ЦПК суд діє в іншому складі.

Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами судових рішень апеляційної чи касаційної інстанції, якими змінено або ухвалено нове рішення, здійснюється судом, який змінив або ухвалив нове рішення.

У випадку коли після перегляду судового рішення в апеляційному або касаційному порядку воно було залишено без змін, його перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами здійснюється судом першої інстанції, який ухвалив це рішення.

Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції своєю ухвалою скасував судове рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду, то перегляд цієї ухвали у зв’язку з нововиявленими обставинами здійснюється судом, який постановив таку ухвалу.

У разі зміни юрисдикції спору заяву про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами має розглядати суд, до юрисдикції якого законом віднесено вирішення спору.

17Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами  має здійснюватисьіз дотриманням вимог статей 364-1,365 ЦПК та загальних засад цивільного судочинства.

Відкривши провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами, суддя постановляє ухвалу, якою призначає дату, час і місце судового засідання, про що повідомляє осіб, які беруть участь у справі, надсилає їм копії заяви про перегляд.

Виходячи зі змісту статей 364-1, 365 ЦПК перевірка наявності підстав для перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами або підстав для скасування судового рішення проводяться в одному судовому засіданні. Заяварозглядається судом за правилами, встановленими ЦПК для провадження у суді тієї інстанції, яка здійснює такий перегляд.

Суд розглядає справупо суті споруз урахуванням встановлених судом нововиявлених обставин.

Відповідно до вимог частини другої статті 365 ЦПК за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами суд приймає нове судове рішення або ухвалою залишає її без задоволення.  

18Заява про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами розглядаєтьсяу судовому засіданні з повідомленням заявника та осіб, які беруть участь у справі, про час і місце засідання. Неявка цих осіб при їх належному повідомленні не є перешкодою для розгляду заяви.

Заява підлягає розгляду в одному провадженні зі справою, в якій ухвалено судове рішення. Якщо справа не збереглася, заяву може бути розглянуто лише після відновлення судового провадження в порядку, визначеному розділом IX ЦПК. 

Особа, яка подала заяву, виступає в процесі як заявник і дає пояснення першою. Інші особи, які беруть участь у справі, при розгляді  заяви мають той процесуальний статус, що вони малипід час розгляду справи, судове рішення вякій просить переглянути заявник.

Якщо заяву подано прокурором в інтересах громадянинаабо держави, він дає пояснення першим, а потім – особа, в інтересах якої подано заяву.

19У разі скасування у зв’язку з нововиявленими обставинами ухваленого судом апеляційної або касаційної інстанції нового рішення справа розглядається ними на загальних підставах за раніше поданими апеляційними або касаційними скаргами.

Оскільки статтею 307 ЦПК не передбачено права суду апеляційної інстанції передавати справу на новий розгляд, після скасування судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами при новому розгляді справи суд керується правилами розгляду справи судом першої інстанції, з винятками й доповненнями,встановленими главами ЦПК щодо апеляційного провадження та провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. При цьому з урахуванням вимог статті 303 ЦПК апеляційний суд на підставі доказів, поданих особами, які беруть участь у справі, досліджує обставини, що стали підставою для перегляду судового рішення, дає юридичну кваліфікацію фактичних обставин справи і ухвалює відповідне судове рішення у справі.

У разі скасування у зв’язку з нововиявленими обставинами ухваленого судом касаційної інстанції нового рішення справа розглядається ним на загальних підставах за раніше поданою касаційною скаргою. При розгляді касаційної скаргита скасуванніухвалених судових рішеньсуд має виходити з положень частини першої статті 335 ЦПК та передати справуна новий розгляд з урахуванням вимог статті 338 ЦПК, а за відсутності таких умов – застосувати інші повноваження, передбачені статтею 336 ЦПК.

20За змістом частини другої статті 307ЦПК апеляційний суд відповідно до наданих йому повноважень має право постановити ухвалу про скасування ухвали суду першої інстанції про залишення заявипро перегляд судового рішення у зв’язкуз нововиявленими обставинамибез задоволення, постановленої з порушенням норм процесуального права, і направити справу для продовження розглядудо суду першої інстанції, до повноважень якого законом віднесено вирішення цього питання. Нормами ЦПК не передбачено права апеляційного суду постановляти ухвалу про задоволення такої заяви і скасування ухваленого судом першої інстанції судового рішення.

21. Якщо заяву про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами подано до суду першої чи апеляційної інстанції після того як суд касаційної інстанції відкрив касаційне провадження у справі, то суд, до якого подано таку заяву, направляє її до суду касаційної інстанції для долучення до справи і розглядає її після повернення справи залежно від наслідків перегляду касаційної скарги.

У разі  прийняття до провадження судом першої чи апеляційної інстанції заяви про перегляд судового рішення, що набрало законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами і подання на те саме судове рішення касаційної скарги суддя-доповідач суду касаційної інстанції постановляє ухвалу про відкладення розгляду касаційної скарги до вирішення відповідним судом вказаної заяви.

У разі відхилення такої заяви касаційна скарга розглядається на загальних підставах, а при її задоволенні касаційне провадження закривається у зв’язкуз відсутністю предмета касаційного розгляду.

22. Згідно з частиною першою статті 335 ЦПК суд касаційної інстанції не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Такі процесуальні обмеження поширюються і на перегляд судом касаційної інстанції судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Суд касаційної інстанції може переглянути судове рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами лише у випадку, коли цей перегляд не пов’язаний із дослідженням фактичних даних, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність нововиявлених обставин.

23Ухваленесудом судове рішення за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язкуз нововиявленими обставинами має бути мотивованим та відповідати вимогам статей210, 215ЦПК. Зокрема, у судових рішеннях маютьбути вказані дата ухвалення і зміст судового рішення, про перегляд якого поданозаяву, висновки суду з приводу наявності нововиявлених обставин і фактичні дані, з яких суд при цьому виходив.

З набранням законної сили новим судовим рішенням, ухваленим за результатами перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, втрачають законну силу судові рішення інших судів у цій справі. Отже, немає необхідності вирішувати питання про їх скасування.

24. Рішення, ухвала чисудовий наказ, прийняті за результатами  нового розгляду справи після скасування судового рішення у зв’язкуз нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті в апеляційному або касаційному порядку на загальних підставах.

 

ГоловаВищого спеціалізованого

суду України з розгляду цивільних

і кримінальних справ                                                               Л.І. Фесенко

 

Секретар пленумуВищого спеціалізованого

суду України з розгляду цивільних

ікримінальних справ                                                               Д.Д. Луспеник