20 ноября 2013

Недотримання процедури проведення позапланових документальних перевірок . Наслідки.

Юристи та адвокати Юротат аналізують недотримання процедури проведення позапланових документальних перевірок. Механізм регулювання державної політики досить насичений та складний, і лише достеменно прописана система та процедура її реалізації приносить бажаний результ.

Контроль - одна з найголовніших функцій  покладених на органи державної податкової служби. Порядок та спосіб  виконання якої, ніби - то і прописано нормами ПК України, однак досить багато резонансних справ  в судовій практиці,  предметом яких є оскарження функції податкового контролю.

 

Проведення перевірок - позиція юриста та адвоката

Передбаченим законодавством способом здійснення податкового контролю є проведення перевірок з питань дотримання платниками податків норм податкового законодавства. Органи державної податкової служби, здійснюючи контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування й сплати податків та зборів, мають право  проводити камеральні, документальні (планові та позапланові, виїзні й невиїзні), та фактичні перевірки. Кожна перевірка проводиться з урахуванням  відповідності  обставинами.

Враховуючи норми законодавства та проаналізовану  судову практику, проведення  документальної позапланової перевірки, повинно відповідати чіткій спланованій процедурі та визначеному законом порядку. Так органи державної податкової служби повинні звернутися до платників податків із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен включати підстави для надіслання запиту, перелік необхідної інформації та документів. Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані відповісти на запит протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Одним із видів перевірок – документальна позапланова перевірка, яка не передбачена робочим планом, а здійснюється   за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлених фактів, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства,  якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Однак, як вже зазначалося раніше, у запиті органам ДПС  необхідно вказувати чіткий перелік питань, конкретні пояснення, перелік документів і фактичної інформації,  щоб уникнути ймовірності відмови на запит. У разі подання платником податків повторно недостовірних пояснень,  чи підтвердження органами ДПС порушень податкового законодавства щодо запитуваної інформації - слугує підставі для початку процедури позапланової документальної перевірки.

Про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом.Основою для підготовки наказу  про проведення позапланової документальної перевірки повинні слугувати підстави для її проведення у відповідності до норм законодавства. Приступити  до перевірки, органи ДПС мають право лише за умови пред’явленнядокументів:направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування органу державної податкової служби, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється), мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, що скріплений печаткою органу державної податкової служби; копії наказу про проведення перевірки; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених податковим законодавством, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної позапланової перевірки.

 Приймаючи розпорядчі рішення керівники, посадові особи органів ДПС повинні діяти в рамках закону. Кожен наказ чи акт перевірки повинні конкретизувати: у звязку з чим було прийняте рішення на проведення перевірки, а саме за наслідками яких попередніх перевірок та у результаті ненадання якої інформації органами вживаються такі заходи.

 

Основна проблема - позиція юриста та адвоката

Досить часто саме не компетентність чи халатне ставлення щодо своїх обовязків органами ДПС призводить до порушення прав суб’єктів оподаткування, що і провокує їх звертатися за захистом порушеного права до суду. Залишення цих правовідносин поза межами судового контролю призведе до свавілля органів ДПС та невелювання норм податкового законодавства.

Саме суд повинен бути гарантом захисту  для громадянина його порушених прав, адже звертаючись до правосуддя  за захистом, він реалізує своє конституційне право для встановлення факту протиправності рішень і дій контрольного органу та поновлення своїх прав, порушених суб’єктом владних повноважень.

Якщо підійти з іншої позиції, сам факт порушення прав суб’єкта оподаткування не створює для нього негативних наслідків, однак просте проникнення до житла, чи іншого володіння особи,без кваліфікуючих ознак, також  не містить негативних наслідків щодо нього,але досить суворо карається законом.

Молодший юрист Юлія Ціко

опубліковано  в "Юридичній газеті" № 50 від 10.12.2013 р. (с. 41)